Menu

Present PESB Board Structure

Chairperson
अध्यक्ष
Smt MALLIKA SRINIVASAN
श्रीमती मल्लिका श्रीनिवासन
Member
सदस्य
Shri SAILESH
श्री शैलेश
Member
सदस्य
Shri AMARJEET SINHA
श्री अमरजीत सिन्हा
Member
सदस्य
Smt SOMA MONDAL
श्रीमती सोमा मंडल